#3 Kế hoạch dài hạn: Quyết định kế hoạch đầu tư thiết bị và chi phí tiêu chuẩn

Kế hoạch dài hạn là bước đầu tiên chúng ta cần tiến hành trong sản xuất dự đoán. Kế hoạch này được tính theo đơn vị tháng. Kế hoạch này sẽ được đánh giá thường xuyên trong quá trình thực hiện để có thể đưa ra phương án điều chỉnh Đọc tiếp…