Khuyến khích nhân viên suy nghĩ bằng chế độ “Đề xuất 3 dòng”

Chế độ “Đề xuất 3 dòng” được ông Nakashima đặt tên với mục đích ban đầu để nhân viên đưa ra đề án với 3 nội dung chính: “vấn đề”, “phương án cải thiện”, và “hiệu quả”. Mỗi nội dung được viết một dòng. Điều đặc biệt là với mỗi Đọc tiếp…